Edukacja chrześcijańska

 

W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Samuel realizujemy ścieżkę edukacji chrześcijańskiej. Pragniemy, aby dzieci i młodzież stali się uczniami Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że jeśli we właściwy sposób wychowamy i przygotujemy dzieci do ich życiowej drogi, będą nią konsekwentnie podążać przez całe życie.

Tym co nas łączy jest Pismo Święte – w naszej szkole są dzieci zarówno z rodzin protestanckich, jak i katolickich czy prawosławnych. Uczymy dzieci i młodzież otwartości na różnorodność w sposobie przeżywania wiary, bazując na wspólnym fundamencie, jakim jest Biblia.

Jak w praktyce realizujemy misję edukacji chrześcijańskiej?

 • Stawiamy na wszechstronne kształcenie i rozwój ucznia we wszystkich kluczowych obszarach: intelektualnym, artystycznym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym.
 • Praktykujemy codzienne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę.
 • Raz w tygodniu cała społeczność szkolna spotyka się na uwielbieniu , które jest okazją do wspólnego przeżywania wiary przez dzieci i młodzież w różnym wieku (w stacjonarnym nauczaniu).
 • Przekazujemy myśl chrześcijańską również na lekcjach przedmiotowych, omawiając kontekst Pisma Świętego we wszystkich aspektach życia.
 • Przekazujemy wiedzę o Piśmie Świętym na godzinach biblijnych i zachęcamy uczniów do osobistej wiary w Boga i rozwijania relacji z Nim.
 • Wartości biblijne są fundamentem stosowanych przez nasz zespół form i metod wychowawczych.
 • Pomagamy uczniom w odkrywaniu ich indywidualnych obdarowań i zdolności, których Bóg im udzielił.
 • Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Nasz zespół daje uczniom osobisty przykład i świadectwo swojej wiary.
 • Zachęcamy do budowania relacji z innymi chrześcijanami.

  Cele edukacji chrześcijańskiej:

  • Wspieranie rodziców i kościołów w procesie kształtowania charakteru i edukacji dzieci.
  • Nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i nieustanne wzmacnianie wiary.
  • Odkrywanie swoich darów i talentów, aby z miłością i radością służyć innym – chcemy, aby uczniowie wiedzieli kim są, jakie zasoby posiadają i do czego zostali powołani.
  • Przygotowanie przyszłych liderów i przywódców, aby świadomie wywierali wpływ na społeczeństwo, rodziny i kościoły.
  • Właściwe wykorzystywanie wiedzy, mądrości i osobistych talentów, których źródłem jest Bóg.